Program KREATYWNE NGO, prowadzony przez Fundację Semper Art, we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Rękodzieła AKTIVECO, kierowany jest zarówno do nowopowstających fundacji o tematyce artystycznej, jak również do podmiotów już zarejestrowanych. Konsultacje udzielane są także osobom fizycznym, jakie planują powołanie fundacji, bądź działają w nich jako wolontariusze. Udzielamy konsultacji jedynie organizacjom (oraz planującym je założyć osobom fizycznym)  podejmujących tematykę artystyczną, związaną z tzw. ginącymi zawodami, rękodziełem (w tym ludowym i regionalnym).

Stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, federacje,  jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, firmy, spółki, oraz wszelkie podmioty nie będące fundacjami w myśl przepisów z Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku z póź. zmianami.

 1. Ułatwianie przedstawicielom i pracownikom fundacji, oraz osobom chcącym je założyć dostępu do informacji, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do poprawy warunków funkcjonowania tych organizacji i jakości zarządzania nimi, a przez to do ich bardziej efektywnego działania.
 2. Poszerzenie możliwości działań osobom związanym z branżą artystyczną, m.in. rękodzielnikom, rzemieślnikom, przedstawicielom ginących zawodów, poprzez upowszechnienie wiedzy o trzecim sektorze w ich środowiskach.
 1. Systematyczne zwiększanie liczby fundacji artystycznych, dysponujących nowoczesną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie profesjonalnego zarządzania;
 2. Wzrost zainteresowania szeroko rozumianą tematyką artystyczną i rękodzielniczą;
 3. Ukazanie możliwości jakie daje trzeci sektor w odniesieniu do w/w tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych zdolnych twórców.

Oferta obejmuje konsultacje w następującym zakresie:

 1. Moduł podstawowy – co trzeba i co warto wiedzieć zanim podejmiemy decyzję o powołaniu fundacji.

Czym jest fundacja, jej cele, powołanie, uwarunkowania, uprawnienia organów fundacji, fundusz założycielski, obowiązki sprawozdawcze, Główny Urząd Statystyczny, przedstawicielstwa, filie, oddziały, różnice pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem itd.

 1. Moduł poświęcony roli statutu fundacji, oraz jej aktu fundacyjnego (założycielskiego)

Statut, akt fundacyjny (założycielski), odwołanie aktu, koszty itd.

 1. Moduł poświęcony Krajowemu Rejestrowi Sądowemu i rejestracji w nim fundacji

Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego, formularze i dokumenty rejestracyjne, koszty, zwolnienie z opłat,  wprowadzanie zmian itd.

 1. Moduł poświęcony kwestiom lokalowym

Umowa użyczenia, wsparcie finansowe od administracji publicznej, warunki preferencyjne i współpraca z samorządem przy szukaniu lokalu, zmiana siedziby itd.

 1. Darowizny i ich rozliczanie przez osoby fizyczne i prawne

Darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych, rozliczanie darowizny,  CIT-D – organizacji otrzymującej darowiznę, CIT-D – darczyńcy odliczającego darowiznę od podstawy opodatkowania. Podatek od spadków i darowizn.

 1. Sponsoring i barter

Czym jest sponsoring, jego cechy i rodzaje, umowa sponsoringu. Czym jest barter-jego cechy, umowa barterowa ( forma i treść umowy, barter a DG, podatki, wycena, VAT)

 1. Moduł dotyczący łączenia fundacji z inną fundacją
 2. Likwidacja fundacji

Statutowe oraz ustawowe przyczyny likwidacji, przeznaczenie majątku likwidowanej fundacji, likwidator, jego obowiązki i czas likwidacji.

1.Konsultacje dla uprawnionych podmiotów/osób prowadzone są bezpłatnie, w ramach działalności statutowej Fundacji.

2.Fundacja zastrzega sobie prawo do nieudzielania opisanej pomocy w następujących przypadkach:

 • z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń (w takim wypadku będziemy proponować inne terminy zgłoszeń, wysyłając pod podany w formularzu mail informację, kiedy będzie możliwe udzielenie konsultacji);
 • z powodu wadliwie/nienależycie wypełnionego formularza;
 • z powodu uzasadnionych wątpliwości w kwestii uczciwości osoby zgłaszającej się po pomoc, niezgodności danych podanych w formularzu, lub wszelkich innych przesłanek mogących mieć wpływ na zasadność niesienia bezpłatnej pomocy.

 1. Korzystający z konsultacji wykorzystuje udzielone w ramach poradnictwa informacje i projekty dokumentów na własną odpowiedzialność, a Fundacja ani osoba udzielająca konsultacji w ramach ww. działalności Fundacji, nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej przed Korzystającym.
 2. Korzystający wyraża zgodę na przekazanie następujących danych organizacji i osób uczestniczących w konsultacjach:

 • Imię i nazwisko beneficjenta (osoba fizyczna, która zwróciła się o poradę w imieniu organizacji)
 • e-mail beneficjenta
 • telefon beneficjenta
 • status w organizacji (np. pracownik, członek zarządu, wolontariusz)
 • dane organizacji dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • miejscowość, adres
 • kontakt (e-mail, telefon)

5. Korzystający zgadza się na przechowywanie materiałów związanych z prowadzonym doradztwem: dokumentów (w tym korespondencji mailowej) na czas nieoznaczony, na potrzeby prowadzonego projektu również po zakończeniu projektu KREATYWNE NGO, oraz w celu ewentualnego udokumentowania udzielenia konsultacji przed podmiotami kontrolującymi realizację działalności fundacji.

6. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Fundację Semper Art do celów rekrutacji, monitoringu oraz ewaluacji w ramach realizacji projektu KREATYWNE NGO, oraz na potrzeby prowadzenia ewidencji spraw. Poza powyższymi Fundacja nie będzie przetwarzała i udostępniała wskazanych danych. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

7. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest udzielenie konsultacji fundacji/osobie fizycznej spoza opisanej branży.

8. Konsultacje udzielane są w trakcie spotkań lub mailowo. Dotyczą specjalistycznych zagadnień i problemów na które mogą napotkać organizacje w trakcie codziennej pracy. Konsultacje nie posiadają statusu porad prawnych ani księgowych.

Korzystanie z konsultacji w ramach Programu KREATYWNE NGO jest równoznaczne z akceptacją w/w zapisów.

Poniżej znajdują się formularze, które należy wypełnić i przesłać na adres biuro@semper.org.pl.

Formularz dla osób fizycznych                           Formularz dla osób prawnych

     formularz-osoby-fizyczne-www                                  formularz-osoby-prawne-www